Historia

Stosowanie badania i leczenia manualnego, czyli badania i leczenia kręgosłupa przy pomocy rąk lekarza, było znane już w starożytności. Podobnie jak wiele dziedzin współczesnej medycyny, powyższy sposób leczenia wywodzi się z medycyny ludowej, w której "nastawianie kręgów" czy "nastawianie kości" było powszechnie stosowane. Niestety, nieco odmiennie niż np. zielarstwo, które dało początek współczesnej farmakologii czy działalność cyrulików i balwierzy, będąca początkiem chirurgii, ludowe nastawianie kości" nie od razu stało się jedną z dziedzin medycyny. Dopiero w XIX wieku tą metodą zainteresowali się niemal równolegle dwaj amerykanie, Still i Palmer. Działając przez wiele lat na terenie Stanów Zjednoczonych, rozwinęli badanie i leczenie manualne jako dziedzinę postępowania leczniczego. Stworzyli także podstawy szkolenia specjalistów w tej dziedzinie. Największy rozgłos przyniosło im powołanie systemu szkół medycznych, Still szkół osteopatii, a Palmer, a następnie jego syn, chiropraktyki (chiroterapii). Szkoły te w USA istnieją do dzisiaj i mają status uczelni wyższych, nadających tytuły doktorów osteopatii (D.O.) lub doktorów chiropraktyki (D.C.). Istnieją one równolegle z systemem wyższego szkolnictwa medycznego, a sam sposób leczenia stał się w ostatnich latach uznawany zarówno przez lekarzy akademickich, jak i instytucje ubezpieczeniowe w USA. Doświadczenia obu tych kierunków posłużyły w ostatnich dziesięcioleciach niektórym ośrodkom medycyny w Europie do stworzenia naukowych, akademickich podstaw medycznych tej wiedzy. Na tej bazie w wielu krajach Europy Zachodniej i środkowej, a także w Australii i Azji, powstała i rozwinęła się dziedzina medycyny nazwana medycyną manualną.

Do Polski wiedza na temat leczenia manualnego, podobnie jak miało to miejsce w innych krajach Europy, docierała z różnych, między innymi wymienionych wyżej, źródeł. Stąd spotykana różnorodność metod postępowania, a także poglądy co do istoty samych zaburzeń w kręgosłupie, będących przyczyną bólów i celem zabiegów manualnych. Z tej też przyczyny techniki typowo chiroterapeutyczne sš bardziej rozpowszechnione w środowisku pozalekarskim, zaś doświadczenia osteopatów w medycynie akademickiej wśród lekarzy wyszkolonych w terapii manualnej.

Jerzy Stodolny begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting

CHOROBA PRZECIĄŻENIOWA KRĘGOSŁUPA
WYDAWNICTWO ZL "NATURA"


Historia powstania i rozwoju PTLMM

 

1974 Początek szkolenia w zakresie medycyny manualnej, zainicjowany przez kierownika I Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, dr hab. n. med. Antoniego Musioła.
1980 Założenie Towarzystwa Absolwentów Kursów Manualnej Terapii, liczącego około 40 członków. Pierwszym Prezesem zostaje dr hab. n.med. Antoni Musioł.
1983 Rejestracja Towarzystwa Medycyny Manualnej w Katowicach (TMMwK) w Urzędzie Miejskim.
1983 Polska zostaje przyjęta jako 21-sze państwo członkowskie FIMM - Międzynarodowej Federacji Medycyny Manualnej.
1984 - 1999 Prezesem Towarzystwa jest dr n. med. Zbigniew Arkuszewski.
1987 I Zjazd TMMwK w Katowicach, z udziałem prof. Karela Lewita - "ojca medycyny manualnej" w Europie środkowej, autora podręcznika, tłumaczonego na wiele języków świata i prof. V. Jandy z Czechosłowacji, dr med. H-D. Neumanna z RFN oraz profesorów: W. Degi, T. Domżała, T. Miki, K. Milanowskiej.
1990 II Zjazd TMMwK w Łodzi. Udział wzięli prof. Antoni Musioł, prof. Teofil Domżał, Vlasta Toschnerowa, Vera Verchosinowa. Pokazano pierwszy 3 godz. film video prof. Karel Lewita "Terapia manualna".
1993 III Zjazd TMMwK w Bydgoszczy. Gośćmi Zjazdu byli: prof. Karel Lewit i specjalista chiropraktyki z USA, T.Harcourt, D.C.
1996 IV Zjazd TMMwK w Rzeszowie - Jarosławiu, z udziałem prof. K.Lewita.
1997 Rejestracja Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medycyny Manualnej (PTLMM).
1999 V Zjazd PTLMM w Krakowie, w 25 rocznicę rozpoczęcia szkolenia w zakresie medycyny manualnej w Polsce, z udziałem założyciela Towarzystwa Medycyny Manualnej w Polsce prof. A. Musioła, prof. K.Lewita i dr M.Bergera z Austrii. Prezesem zostaje dr n. med. Jerzy Stodolny. Towarzystwo po weryfikacji czynnych członków liczy 64 członków zwyczajnych.
1999 - 2000 Wznowienie szkoleń podstawowych w zakresie Medycyny Manualnej. Szkolenia pod protektoratem PTLMM prowadzą: - dr n. med. Zbigniew Arkuszewski - Firma "Pakt" Katowice, - dr n.med. Jerzy Stodolny, dr n.med. Andrzej Sadowski - Wydawnictwo ZL"Natura" Kielce.
marzec 2000 Ponownie po 15 latach nieobecności, przyjęcie Towarzystwa w poczet członków FIMM.
listopad 2000 Konferencja Naukowa PTLMM w Busku-Zdroju z udziałem: Prezydenta FIMM dr Michaela Hutsona z Wielkiej Brytanii i Sekretarza Generalnego FIMM dr Michela Dedee z Belgii.
2000/2001 Aktualnie PTLMM liczy 107 członków zwyczajnych i 10 członków obserwatorów.
Maj 2002 VI zjazd PTLMM z udziałem: prof. Karela Lewita, Prezydenta
FIMM dr Michaela Hutsona i Vice Prezydenta dr Bernharda Terriera. Temat Zjazdu: Zespoły bólowe narządu ruchu w ujęciu wielodyscyplinarnym.
Listopad 2003

Konferencja Naukowa PTLMM w Busku Zdroju p.t.: Diagnostyka i
leczenie manualne zespołów bólowych kręgosłupa i narządu ruchu z udziałem dr Glena Rasmussena z Danii.

4 – 6 listopada 2005 r.

 

VII Zjazd PTLMM z Konferencją Naukową na temat: "Zespoły bólowe narządu ruchu pochodzące z tkanek miękkich – możliwości Medycyny Manualnej /mięśniowo-szkieletowej/ w diagnostyce i leczeniu".
Do władz PTLMM wybrano: dr Jerzy Stodolny – Prezes, dr Andrzej Sadowski – Vice Prezes, dr Bronisław Wójcik – Skarbnik, dr Marlena Oboza – Sekretarz.

3 marzec 2007 r.
Walne Zebranie PTLMM w Krynicy Górskiej podczas Sympozjum zorganizowanego wspólnie z Polskim Towarzystwem Dysfunkcji Narządu Żucia
18 wrzesień 2009 r.

VIII Zjazd PTLMM w Busku Zdroju podczas Konferencji Naukowej 21 WSzUR na temat: "Zespoły bólowe kręgosłupa jako problem medyczny, społeczny i ekonomiczny XXI wieku".

16 listopada 2013 r.

IX Zjazd PTLMM i Konferencja Naukowaw Uniejowie  na temat: "Dysfunkcje stopy i stawu skokowego oraz ich wpływ na narząd ruchu"
Wybrano nowe władze: dr Bartosz Chudzik - Prezes, dr Robert Pańczyk - Vice Prezes,
dr Agnieszka Kubiak-Wojtczak - Skarbnik, dr Marlena Oboza - Sekretarz, dr Henryka Krupczyńska - Członek